Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin — relacja

18 lutego 2012 r. odbył się I Kon­gres Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych Mia­sta Lublin. Kon­gres roz­po­czął się hej­na­łem Lublina w wyko­na­niu hej­na­li­sty lubel­skiego — Onu­frego Koszar­nego oraz powi­ta­niem uczest­ni­ków przez miej­skiego kli­kona — Sta­ni­sława Grzyba. Kon­gres ofi­cjal­nie otwo­rzył Pre­zy­dent Mia­sta Lublin — Krzysz­tof Żuk, Prze­wod­ni­czący Rady Mia­sta Lublin — Piotr Kowal­czyk oraz kie­row­nik refe­ratu ds. współ­pracy z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi — Piotr Choroś.

Obrady Kon­gresu były pro­wa­dzone przez komi­sję pod prze­wod­nic­twem Pawła Pro­kopa — Pre­zesa Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Doradcy Pre­zy­denta Mia­sta Lublin ds. par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej i współ­pracy trans­gra­nicz­nej.  Wykład inau­gu­ra­cyjny wygło­sił Jakub Wygnań­ski z Pra­cowni Badań i Inno­wa­cji Spo­łecz­nych “Stocznia”.

Drugą część sta­no­wiła sesja pane­lowa w nastę­pu­ją­cych gru­pach tematycznych:

- orga­ni­za­cje a fun­du­sze europejskie;

- par­ty­cy­pa­cja oby­wa­tel­ska a trzeci sektor;

- grupy nie­for­malne i małe organizacje;

- formy współ­pracy samo­rządu z organizacjami;

- rola wolon­ta­riatu w funk­cjo­no­wa­niu organizacji;

- lubel­skie orga­ni­za­cje wobec wschodu;

- jak chcemy być reprezentowani?

W ramach Kon­gresu odbyły się wybory do Rady Pożytku Publicz­nego Mia­sta Lublin. Wyboru doko­nali obecni na Kon­gre­sie przed­sta­wi­ciele lubel­skich NGO’s (ok. 200 orga­ni­za­cji!!!). Po pod­su­mo­wa­niu wyni­ków wybo­rów (nad pra­wi­dło­wym licze­niem gło­sów czu­wał m.in. nasz kolega — Marek Mły­nar­czyk, który peł­nił funk­cję członka komi­sji skru­ta­cyj­nej) przed­sta­wi­cie­lami III sek­tora  w Radzie Pożytku Publicz­nego Mia­sta Lublin zostali: Anna Dąbrow­ska, Ks. Piotr Drozd, Ojciec Filip Leszek Buczyński,Piotr Zie­niuk, Edyta Długosz-Mazur, Marta Kurow­ska, Wacław Cza­kon, Woj­ciech Dec, Michał Sta­now­ski, Woj­ciech Bylicki. Elek­tom ser­decz­nie gratulujemy!!!

 

 

« Wróć do listy aktualności