Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


logo GRUPA ZAGRANICA

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich jest człon­kiem Grupy Zagranica.

Grupa Zagra­nica to fede­ra­cja pol­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych zaan­ga­żo­wa­nych w mię­dzy­na­ro­dową współ­pracę roz­wo­jową, wspie­ra­nie demo­kra­cji, pomoc huma­ni­tarną i edu­ka­cję glo­balną. Do Grupy Zagra­nica należy obec­nie 61 orga­ni­za­cji, w tym 59 to człon­ko­wie zwy­czajni, a 2 człon­ko­wie wspierający.

Pole­camy stronę inter­ne­tową Grupy zagra­nica: http://zagranica.org.pl/o-nas