Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Granty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

baner-01

Ser­decz­nie zapra­szamy jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego do sko­rzy­sta­nia z moż­li­wo­ści pozy­ska­nia grantu oraz zdo­by­cia wie­dzy z zakresu par­ty­cy­pa­cji w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym w ramach nowego pro­jektu FIM “Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” finan­so­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój 2014–2020 współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Pro­jekt reali­zo­wany będzie od 01.04.2016.

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

  1. Pozy­ska­nie dla jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego grantu na prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w ramach I etapu pro­cesu opra­co­wy­wa­nia lub aktu­ali­za­cji doku­men­ta­cji w obsza­rze pla­no­wa­nia i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego (plan lub stu­dium zago­spo­da­ro­wa­nia przestrzennego).
  1. Pozy­ska­nie dla jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego grantu na prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w ramach II etapu
  1. Uzy­ska­nia bez­płat­nego Indy­wi­du­al­nego Planu Kon­sul­ta­cji (zarówno na I jak i na II eta­pie pro­jektu) opra­co­wa­nego we współ­pracy zespołu eks­per­tów, skła­da­ją­cego się z pla­ni­stów, urba­ni­stów, archi­tek­tów, osób od lat zaj­mu­ją­cych się budo­wa­niem mecha­ni­zmów par­ty­cy­pa­cji
    w zarzą­dza­niu samorządem.

IPK posłuży do osza­co­wa­nia war­to­ści przy­zna­nego grantu i opra­co­wa­nia har­mo­no­gramu konsultacji.

  1. Sko­rzy­sta­nie z bez­płat­nych szko­leń wyjaz­do­wych: „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym”, „Prak­tyczne aspekty wdra­ża­nia kon­sul­ta­cji społecznych”.
  1. Sko­rzy­sta­nie z bez­płat­nych coachin­gów (zarówno na I jak i na II eta­pie pro­jektu) dla człon­ków zespołu robo­czego kon­sul­ta­cji, w skład któ­rego mogą wejść przed­sta­wi­ciele samo­rządu (kadra kie­row­ni­cza, przed­sta­wi­ciele komórki odpo­wie­dzial­nej za pla­no­wa­nie prze­strzenne i kon­takty z miesz­kań­cami). Zakres kon­sul­ta­cji obej­mo­wać będzie m.in.: reago­wa­nie na pro­blemy i suge­stie zespołu, ana­lizę zgod­no­ści dzia­ła­nia z zapi­sami IPK, pomoc przy reali­za­cji poszcze­gól­nych eta­pów pro­cesu. Będzie też udzie­lane wspar­cie spe­cja­li­styczne przez eks­perta m.in. w zakre­sie przy­go­to­wa­nia planu/studium zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego, ana­lizy pra­wi­dło­wo­ści pro­cesu pla­ni­stycz­nego, komu­ni­ka­cji z pra­cow­niami urba­ni­stycz­nymi. Szcze­gó­łowy zakres zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych kon­sul­ta­cji będzie wyni­kać z ana­lizy bie­żą­cych potrzeb i spe­cy­fiki gminy.
  2. Bie­żące korzy­sta­nie z bez­płat­nej pomocy eks­perta (pla­ni­sty, spe­cja­li­sty ds. partycypacji).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w Pro­jek­cie należy wypeł­nić doku­menty zgło­sze­niowe dostępne na stro­nie inter­ne­to­wej pro­jektu i prze­słać je na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich lub zło­żyć doku­menty oso­bi­ście w Biu­rze Pro­jektu w Lubli­nie przy ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7 w dni robo­cze w godzi­nach 8.00–16.00.

 

« Wróć do listy aktualności