Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


GPS Partycypacji seniora

Nowy pro­jekt Fundacji!!!

W ramach otwar­tego kon­kursu Rzą­do­wego Pro­gramu na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2012–2013, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich uzy­skała dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jektu ““GPS Par­ty­cy­pa­cji seniora”. 

Nasz pro­jekt został oce­niony na 192 punkty! (na 200 możliwych).

Pro­jekt “GPS Par­ty­cy­pa­cji seniora” będzie reali­zo­wany w ści­słej współ­pracy z Lubel­skim Uni­wer­sy­te­tem Trze­ciego Wieku.

Rzą­dowy Pro­gramy na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2012–2013 jest zarzą­dzany przez Mini­ster­stwo Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Wię­cej infor­ma­cji o Pro­gra­mie i wyni­kach kon­kursu na stro­nach MPiPS.

« Wróć do listy aktualności