Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


GPS Partycypacji Seniora

Rekru­ta­cja rozpoczęta!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa do udziału w spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Uni­wer­sy­tet Trze­ciego Wieku, które doty­czyć będą form i spo­so­bów współ­pracy z lokalną władzą.

W dzi­siej­szych cza­sach szcze­gól­nie ważne jest włą­cza­nie się oby­wa­teli do współ­de­cy­do­wa­nia o tak waż­nych dla wszyst­kich spra­wach lokal­nych. Klu­czowe zna­cze­nie ma zaan­ga­żo­wa­nie Senio­rów. Pań­stwa doświad­cze­nie wyni­ka­jące z mądro­ści życio­wej może mieć bez­cenne zna­cze­nie dla lokal­nej wła­dzy przy podej­mo­wa­niu waż­nych decy­zji. Doty­czy to zarówno spraw o cha­rak­te­rze stra­te­gicz­nym (roz­wój Waszej miej­sco­wo­ści), jak i drob­nych, np. gdzie posta­wić ławkę, czy który chod­nik naj­pierw wyremontować.

Dla­tego też ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nia, w ramach któ­rych roz­ma­wiać będziemy o obsza­rach Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­nia w kon­kretne przed­się­wzię­cia. Powiemy w jaki spo­sób mogą Pań­stwo współ­de­cy­do­wać o swoim miej­scu zamiesz­ka­nia. Wska­żemy jak naj­le­piej współ­pra­co­wać z samo­rzą­dem, aby Wasze ini­cja­tywy i pomy­sły były wykorzystane.

W ramach spo­tkań poru­szane będą nastę­pu­jące kwestie:

- spo­soby włą­cza­nie Senio­rów w dzia­łal­ność spo­łecz­no­ści lokalnej

- wpływ Senio­rów na decy­zje podej­mo­wane przez wła­dzę lokalną

–czym jest Rada Senio­rów i w jaki spo­sób można uczest­ni­czyć w jej pracach?

- przy­kłady (dobre prak­tyki) współ­pracy z admi­ni­stra­cją lokalną.

W ramach spo­tkań prze­wi­dziane są także dys­ku­sje z przed­sta­wi­cie­lami lokal­nej wła­dzy na temat real­nego udziału Senio­rów w podej­mo­wa­niu róż­nego rodzaju decy­zji doty­czą­cych Pań­stwa miej­sca zamieszkania.

Udział w spo­tka­niach jest cał­ko­wi­cie bez­płatny. Gwa­ran­tu­jemy kawę, her­batę, słodycze.

Liczymy na aktywne uczest­nic­two w spo­tka­niach, gdyż Pań­stwa doświad­cze­nie i mądrość życiowa są bar­dzo ważne przy ini­cjo­wa­niu i reali­za­cji przed­się­wzięć słu­żą­cych popra­wie jako­ści życia.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/gps

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej w ramach Rzą­do­wego Pro­gramu na rzecz Akty­wi­za­cji Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2012 — 2013

 

« Wróć do listy aktualności