Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Gala Konińskiego Biznesu

Pre­zes FIM — Paweł Pro­kop oraz Dyrek­tor Biura FIM — Anna Bie­lak uczest­ni­czyli w Gali Koniń­skiego Biznesu.

Gala jest corocz­nym pod­su­mo­wa­niem orga­ni­zo­wa­nego przez Pre­zy­denta Mia­sta Konina Kon­kursu o Sta­tu­etkę „Zło­tego Konia”, któ­rego celem jest wyróż­nie­nie firm i osób, dzia­ła­ją­cych na tere­nie mia­sta Konina.

W pro­gra­mie Gali:

Wystą­pie­nie Pre­zy­denta Mia­sta Konina.

Wrę­cze­nie sta­tu­etek „Zło­tego Konia” w kategoriach:

  • Mała Firma Roku
  • Średni i Duża Firma Roku
  • Spon­sor Roku – Za Serce
  • Czło­wiek Roku

Wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu na stro­nie www.gospodarka.konin.pl

 

« Wróć do listy aktualności