Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


FIM na Konwencie NGO

29 paź­dzier­nika 2013 r. — Lubel­ski Park Naukowo Technologiczny.

Kon­went NGO został zor­ga­ni­zo­wany przez Regio­nalny Ośro­dek Poli­tyki Spo­łecz­nej w ramach pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego przez Unię Europejską.

 PROGRAM KONWENTU

1. Źró­dła finansowa­nia orga­ni­za­cji pozarządowych:

a) Wspar­cie dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w nowej per­spek­ty­wie finan­so­wej UE,

b) Fun­dra­ising w finan­so­wa­niu dzia­łal­no­ści NGO,

c) Dzia­łal­ność gospo­dar­cza orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych jako dodat­kowe źró­dło finan­so­wa­nia dzia­łań statutowych.

2. Współ­praca ROPS w Lubli­nie z NGO.

3. Omó­wie­nie założeń Stra­te­gii Poli­tyki Spo­łecz­nej Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014– 2020.

4. Rola orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w two­rze­niu i reali­za­cji poli­tyki spo­łecz­nej na pozio­mie gminnym.

5. Rola i zada­nia Woje­wódz­kiej Rady Dzia­łal­no­ści Pożytku Publicznego.

6. Kre­owa­nie wize­runku NGO, współ­praca z mediami.

W Kon­wen­cie uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z terenu woje­wódz­twa lubelskiego.

Doświad­cze­nia Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w zakre­sie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przed­sta­wił Marek Młynarczyk.

FIM dzia­lan gospo­dar­cza (pdf)

« Wróć do listy aktualności