Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Europejski Tydzień Młodzieży

W dniu 18 maja 2011 r. w ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Mło­dzieży odbył się panel dys­ku­syjny nt.” W jaki spo­sób mło­dzież może zwięk­szyć swoje szanse na rynku pracy?” 

Eks­per­tem w ramach grupy tema­tycz­nej „Par­ty­cy­pa­cja – co to jest i czy warto?” był Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich – Paweł Prokop.

W dys­ku­sji udział wzięli przed­sta­wi­ciele lokal­nego biz­nesu, samo­rzą­dowcy, przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz mło­dzież – gim­na­zja­li­ści, lice­ali­ści i stu­denci z Lublina.

Euro­pej­ski Tydzień Mło­dzieży jest ini­cja­tywą Komi­sji Euro­pej­skiej. W tym roku orga­ni­za­to­rem Euro­pej­skiego Tygo­dnia Mło­dzieży na pozio­mie regio­nal­nym jest Fun­da­cja KReAdukacja.

« Wróć do listy aktualności