FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
20-078 Lublin
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
tel.fax: (+48) 81 532 14 25 ,
tel.: (+48) 81 441 33 44
WYKORZYSTAJMY SZANSĘ
BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W PERSPEKTYWIE EURO 2012
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ; Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


Projekt dotyczy przeprowadzenia badań i analiz, w zakresie trendów rozwojowych, prognozowania zmian gospodarczych w regionie lubelskim, tworzenia i likwidacji miejsc pracy w kontekście potrzeb województwa w związku z organizacją przez Polskę EURO 2012 oraz wydania i upowszechnienia publikacji na ten temat.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano dziewięć szczegółowych zadań :

województwo lubelskie w przestrzeni europejskiej ; badania dotyczące trendów demograficznych do roku 2012 ; analiza popytu na pracę w kontekście przekształceń struktury gospodarczej regionu ; analiza szkolnictwa wyższego i ponadgimnazjalnego na tle ogólnych tendencji rozwojowych woj. lubelskiego ; badania dotyczące diagnozy poprawy – ujmowanej wielowymiarowo i porównawczo ; opracowanie analizy strategicznej w zakresie przekształceń społeczno-ekonomicznych regionu lubelskiego w perspektywie organizacji przez Polskę EURO 2012 ; wydanie i dystrybucja publikacji podsumowującej, zawierających analizę strategiczną woj. lubelskiego w perspektywie roku 2012 ; promocja projektu ; zarządzanie projektem

Badania prowadzone będą przez doświadczonych ekspertów z dziedziny rozwoju regionalnego.
Badania i analizy będą przeprowadzone z wykorzystaniem sprawdzonych i efektywnych metod badawczych, pozwalających na gruntowna analizę danego obszaru badawczego. Będą to metody m.in. takie jak: analiza SWOT, metoda scenariuszowa, metody taksonomiczne, modele statystyczno-ekonomiczne jak i heurystyczne. Produktem finalnym działań badawczych będzie publikacja zawierająca analizę strategiczną woj. lubelskiego w perspektywie roku 2012 i organizacji przez Polskę EURO 2012.

Rezultaty

Rezultaty "twarde" : przeprowadzenie analizy uwarunkowań regionu lubelskiego, badania dotyczącego trendów demograficznych, analizy popytu na pracę, analizy szkolnictwa wyższego i ponadgimnazjalnego, badania dot. prognozy poprawy atrakcyjności regionu, opracowanie analizy strategicznej dla regionu lubelskiego w kontekście potrzeb województwa w związku z organizacją EURO 2012, wydanie i rozpowszechnienie publikacji w formie elektronicznej i w formie książkowej dotyczącej analizy strategicznej województwa lubelskiego w perspektywie roku 2012

Rezultaty "miękkie" będą mierzone przy pomocy ankiety zamieszczonej na stronie internetowej projektu. Aby jak najszerzej informować społeczeństwo o realizowanym przedsięwzięciu na stronie internetowej będą uaktualniane informacje dotyczące postępu i wyników prac. Co trzy miesiące oraz na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona będzie ankieta internetowa badająca skuteczność, jakość i trafność przedsięwzięcia.

Wartością dodaną projektu będzie:

opracowanie analizy strategicznej dla regionu lubelskiego w kontekście potrzeb województwa w związku z organizacją przez Polskę EURO 2012, która w odróżnieniu od dotychczasowych badań będzie miała charakter kompleksowy i praktyczny.

możliwość wykorzystania tej analizy przez różne podmioty działające na terenie woj. lubelskiego w kontekście rozwoju gospodarczego województwa i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej.

Ankiety projektu :

zachęcamy do wypełnienia pierwszej ankiety projektu


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.gov.pl