Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zaproszenie do składania ofert

Zapra­szamy do skła­da­nia ofert na prze­pro­wa­dze­nie ewa­lu­acji zewnętrz­nej.W związku z ewa­lu­acją zewnętrzną w ramach pro­jektu ” Aktywny Absol­went -  inno­wa­cyjne narzę­dzia i metody dzia­ła­nia pośred­ni­ków pracy”  ogła­szamy nabór na osoby prze­pro­wa­dza­jące ewaluację.

 

Zain­te­re­so­wane osoby pro­simy o zapo­zna­nie się z poniż­szą dokumentacją:

Ogloszenie_o_naborze_ewaluatora_zewnetrznego (pdf.)

For­mu­larz oferty (pdf.)

For­mu­larz oferty (doc.)

« Wróć do listy aktualności