Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie stan­dardu samorządowo-społecznego z uwzględ­nie­niem kom­po­nentu par­ty­cy­pa­cyj­nego. Okres reali­za­cji pro­jektu: 01.02.2015 — 30.11.2016