Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pro­jekt doty­czy wzmoc­nie­nia mery­to­rycz­nego oraz orga­ni­za­cyj­nego funk­cjo­no­wa­nia łączą­cych się gro­mad na tere­nie obwo­dów: iwano-frankowskiego, wołyń­skiego, lwow­skiego rówień­skiego.  Okres reali­za­cji pro­jektu: 01.02.2015 — 30.11.2016