Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Opra­co­wa­nie 22 stra­te­gii roz­woju zjed­no­czo­nych gro­mad w 22 obwo­dach Ukra­iny, stwo­rze­nie modu­ło­wych pro­gra­mów szko­leń dla admi­ni­stra­cji doty­czą­cych zało­żeń i regu­la­cji odno­wio­nego samo­rządu. Okres reali­za­cji: 1.02.2015 — 30.11.2016