Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wypra­co­wa­nie i wdro­że­nie w rodzin­nych domach dziecka na Woły­niu inno­wa­cyj­nej metody wycho­waw­czej opar­tej na dia­gno­zie zaso­bów i poten­cjału oraz roz­wi­ja­ją­cej kom­pe­ten­cje dzieci, pro­wa­dzące do ich usamodzielnienia.