Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celem pro­jektu jest wpro­wa­dze­nie kom­plek­so­wego, pro-oszczędnościowego sys­temu zarzą­dza­nia energią.