Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pro­jekt słu­żyć będzie pod­wyż­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji i naby­ciu nowych umie­jęt­no­ści przez ukra­iń­skich dorad­ców rolniczych.