Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


 Wdro­że­nie sys­temu zarzą­dza­nia jako­ścią wg normy ISO 9001 w Urzę­dzie Mia­sta Dniepropietrowska