Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Inwe­sty­cje. Gospo­darka. Współ­praca transgraniczna.