Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Projekty prowadzone w ramach współpracy

Akademia Liderów Partycypacji

Projekt dotyczy wzmocnienia merytorycznego oraz organizacyjnego funkcjonowania łączących się gromad na terenie obwodów: iwano-frankowskiego, wołyńskiego, lwowskiego rówieńskiego.  Okres realizacji projektu: 01.02.2015 - 30.11.2016

Dowiedz się więcej

Ukraiński standard samorządowo - obywatelski

Przygotowanie i wdrożenie standardu samorządowo-społecznego z uwzględnieniem komponentu partycypacyjnego. Okres realizacji projektu: 01.02.2015 - 30.11.2016

Dowiedz się więcej

Ukraińska administracja przyszłości

Opracowanie 22 strategii rozwoju zjednoczonych gromad w 22 obwodach Ukrainy, stworzenie modułowych programów szkoleń dla administracji dotyczących założeń i regulacji odnowionego samorządu. Okres realizacji: 1.02.2015 - 30.11.2016

Dowiedz się więcej

Świat dobrej przyszłości

Wypracowanie i wdrożenie w rodzinnych domach dziecka na Wołyniu innowacyjnej metody wychowawczej opartej na diagnozie zasobów i potencjału oraz rozwijającej kompetencje dzieci, prowadzące do ich usamodzielnienia.

Dowiedz się więcej

Aktywna Gromada

Pro­jekt doty­czy pilo­ta­żo­wego wdro­że­nia sys­temu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­cami i orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi w trzech samo­rzą­dach obwodu doniec­kiego.

Dowiedz się więcej

Nowe wyzwania, nowa jakość

 Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w Urzędzie Miasta Dniepropietrowska

Dowiedz się więcej

Samorządowy system zarządzania energią w Równem

Celem projektu jest wprowadzenie kompleksowego, pro-oszczędnościowego systemu zarządzania energią.

Dowiedz się więcej

Nowy model ukraińskiego doradztwa rolniczego na rzecz reorientacji zawodowej rolników

Projekt służyć będzie podwyższeniu kwalifikacji i nabyciu nowych umiejętności przez ukraińskich doradców rolniczych.

Dowiedz się więcej

Profesjonalna kadra, przyjazna granica

 Wzmocnienie ukraińskich służb celnych i granicznych.

Dowiedz się więcej

Forum Polska - Ukraina

Inwestycje. Gospodarka. Współpraca transgraniczna.

Dowiedz się więcej