Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


 

Idea pro­jektu

Celem pro­jektu było opra­co­wa­nie i wdro­że­nie meto­do­lo­gii moni­to­ringu i ewa­lu­acji pro­gra­mów publicz­nych przez Regio­nalną Grupę NGO’s ds. moni­to­ringu PRS w Tadży­ki­sta­nie (zło­żoną z 18 orga­ni­za­cji pozarządowych).

Dzia­ła­nia projektu

1) W dniach 8 – 21 kwiet­nia 2010 r. w Cho­dżen­cie (Tadży­ki­stan) odbyły się warsz­taty i kon­sul­ta­cje dla przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z Tadży­ki­stanu — Asso­cia­tion of Scien­ti­fic and Tech­ni­cal Intel­li­gent­sia of Taji­ki­stan oraz pozo­sta­łych orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w Regio­nal­nej Gru­pie ds. Wdra­ża­nia i Moni­to­ringu rzą­do­wego Pro­gramu Reduk­cji Ubó­stwa (PRS).

2) W dniach 26 maja – 1 czerwca 2010 r. odbyła się wizyta stu­dyjna do Pol­ski przed­sta­wi­cie­lek orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z Tadżykistanu.

Ramowy pro­gram wizyty:

- Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżaj­sku: Powia­towe Cen­trum Pomocy Rodzinie

- Targi Pracy w Leżajsku

- Spe­cjalny Ośro­dek Szkolno – Wycho­waw­czy w Leżajsku

- Śro­do­wi­skowy Dom Samo­po­mocy w Jelnej

- Fun­da­cja Roz­wiń Skrzydła

- Urząd Mia­sta Lublin

- Sto­wa­rzy­sze­nie Emaus

- Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

- Fun­da­cja Szczę­śliwe Dzieciństwo

- Tele­wi­zja inter­ne­towa ITVL.PL

Part­ner projektu

Asso­cia­tion of Scien­ti­fic and Tech­ni­cal Intel­li­gent­sia of Tajikistan

Finan­so­wa­nie

Pro­jekt był współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gra­mów Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wolności:

- RITA — Prze­miany w Regio­nie, zarzą­dza­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji

- Study Tours to Poland, zarzą­dza­nego przez Kole­gium Europy Wschod­niej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Gale­ria projektu