Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Businessman Studying Flow Chart

 

Studia dostarczają wiedzy pozwalającej na samodzielne projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań w ramach systemowego podejścia do zintegrowanego zarządzania jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem informacji.

 

 Rekrutację i zapisy prowadzi Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej (tel.: 81 538 45 37 , P. Beata Ejfler)

 

PROGRAM STUDIÓW

Część I. System zarządzania jakością

Podstawy i koncepcje zarządzania jakością ; Pomiary i ocena jakości normalizacja ; Akredytacja i certyfikacja w systemach jakości ; Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000 ; Dokumentowanie i audit systemów jakości ; Instrumentarium zarządzania jakością, w tym narzędzia statystyczne wykorzystywane do oceny sprawności organizacji ; Teorie i dobre praktyki zarządzania stosowane w systemach jakości ; Lean Management ekonomiką jakości (koszty jakości) ; Badanie satysfakcji klienta (metodologia, analiza wyników) ; Kultura organizacyjna a zarządzanie jakością ; Six Sigma/Lean Six Sigma (SS) - planowanie eksperymentów, karty kontrolne, analiza systemów pomiarowych, statystyczna kontrola odbiorcza ; Zintegrowane Systemy Zarządzania (ZSZ) – audit zintegrowanych systemów zarządzania.

Część II. Systemy zarządzania środowiskowego – ISO 14000/EMAS

Prawo ekologiczne w Polsce - wytyczne dla systemów zarządzania środowiskowego ; Prawodawstwo Polski i Unii Europejskiej a ochrona środowiska ; Wymagania Unii Europejskiej w zakresie Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem ; Wymagania EMAS ;  Metodyka opracowania i wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14000 ; Metodyka auditowania – audit środowiskowy ; Analiza LCA i recykling.

Część III. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/OHSAS 18001

Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ; Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP ; Wymagania i wytyczne norm OHSAS 18000 i PN-N-18000 ; Dokumentowanie systemu zarządzania BHP.

Część IV. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Wymagania prawne - prawo żywnościowe ; Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne (GMP i GHP) Codex Alimentarius ; System HACCP wg C.A. - 7 zasad HACCP, 12 etapów wdrażania ; Rodzaje zagrożeń i płaszczyzny działań przeciwko zagrożeniom ; CP i CCP (Punkt Kontroli i Krytyczny Punkt Kontroli) - drzewko decyzyjne ; Weryfikacja i walidacja systemu bezpieczeństwa żywności ; Dokumentacja systemu bezpieczeństwa żywności BRC ; (British Retail Consortium Standard Food): podstawowe obszary systemu, wytyczne i zasady sytemu BRC Food, rodzaje niezgodności, mechanizmy i procedury certyfikacji standardu BRC Food Standard ; IFS (International Food Standard): podstawowe obszary systemu, wytyczne i zasady sytemu IFS ; System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2005.

Część V. System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - interpretacja norm systemowych - ISO serii 27000 ; Identyfikacja zagrożeń, zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania, zarządzanie aktywami informacji ; Zabezpieczenie aktywów informacji w organizacji.

Część VI. Audity zintegrowanych systemów zarządzania

Integracja systemów zarządzania (obszary integracji, dokumentacja zintegrowana) ; Technika planowania i realizacji auditów wewnętrznych ; Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas auditu ; Lista pytań kontrolnych - narzędzie auditora ; Dokumentowanie wyników auditu - raport ; Audity zintegrowanych systemów zarządzania ; Audit jako system „wczesnego ostrzegania” ( doskonalenie efektywności organizacji - ograniczenia ryzyka powstawania błędów organizacyjnych) ; Wymagania normy ISO 19011 – zarządzanie auditami ; Sylwetka auditora (wymagania merytoryczne i natury psychologicznej).

Część VII. Praktyczne aspekty

Wykorzystanie wiadomości do pełnienia funkcji Pełnomocnika, Auditora i Konsultanta Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

REKRUTACJA i ZAPISY

Rekrutację i zapisy prowadzi Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej 
(tel.: 81 538 45 37 , P. Beata Ejfler)

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • podanie
  • ankieta osobowa
  • odpis ukończenia uczelni wyższej (dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera),
  • 2 fotografie,
  • dowód wpłaty czesnego.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 4000 zł ( można opłacać w 2 semestralnych ratach po 2000 zł, płatne z góry) – opłata obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłat należy dokonywać na konto: 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364 , BANK PEKAO SA ODDZIAŁ LUBLIN

Z dopiskiem Zintegrowane systemy zarządzania

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin