Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


iStock_000011491199XSmall

Istotą naszej oferty jest pomoc szkoleniowo-doradcza oraz redak­cyjna przy opra­co­wa­niu doku­mentu stra­te­gii roz­woju. W ramach naszej usługi pro­po­nu­jemy pomoc w:

- opra­co­wa­niu metodologii,

- prze­pro­wa­dze­niu na sze­roką skalę pro­cesu kon­sul­ta­cji społecznych,

- przy­go­to­wa­niu osta­tecz­nej wer­sji doku­mentu oraz ewen­tu­al­nej współ­pracy przy jej wdrażaniu.

Klu­czo­wym atu­tem naszej oferty jest pre­cy­zyjne dopa­so­wa­nie zapi­sów stra­te­gii do prio­ry­te­tów i obsza­rów wspar­cia współ­fi­nan­so­wa­nych z fun­du­szy Unii Europejskiej.

Pełna oferta dostępna w for­ma­cie PDF:

Strategia_rozwoju