Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celem pro­jektu jest opra­co­wa­nie oraz wdro­że­nie nowa­tor­skiej, zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nej i wie­lo­płasz­czy­zno­wej metody wycho­waw­czej, opar­tej na wcze­snej inter­wen­cji socjal­nej i prze­ciw­dzia­ła­niu wyklu­cze­niu spo­łecz­nemu wycho­wan­ków domów dziecka z woje­wódz­twa lubelskiego.