Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wspar­cie pro­cesu usa­mo­dziel­nia­nia się  wycho­wan­ków pal­có­wek opiekuńczo-wychowawczych poprzez zasto­so­wa­nie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych, nowa­tor­skich i kom­plek­so­wych dzia­łań uła­twia­ją­cych im lep­szy start w doro­słe życie.