Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wdro­że­nie stan­dar­dów współ­pracy na linii ngo-samorząd w opar­ciu o „Model Współ­pracy Admi­ni­stra­cji Publicz­nej i Orga­ni­za­cji Pozarządowych”.