Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celem pro­jektu jest pod­nie­sie­nie poziomu jako­ści usług świad­czo­nych przez insty­tu­cje III sek­tora poprzez opra­co­wa­nie nowych stan­dar­dów mene­dżer­sko — orga­ni­za­cyj­nych oraz uru­cho­mie­nie stu­diów pody­plo­mo­wych dla NGO’s.