Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szko­le­nia, doradz­two, staże dla bez­ro­bot­nych kobiet w szcze­gól­no­ści wcho­dzą­cych po raz pierw­szy na rynek pracy oraz powra­ca­ją­cych po prze­rwie macie­rzyń­sko – wychowawczej.