Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szko­le­nia i staże zawo­dowe skie­ro­wane do osób bez­ro­bot­nych i nie­ak­tyw­nych zawo­dowo powy­żej 50 roku życia oraz osób nie­peł­no­spraw­nych z woje­wódz­twa lubelskiego