Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wypo­sa­że­nie pra­cow­ni­ków samo­rzą­do­wych w nie­zbędne kom­pe­ten­cje zapew­nia­jące roz­wój oso­bi­sty oraz popra­wia­jące jakość wyko­ny­wa­nej pracy.