Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celem pro­jektu jest pod­wyż­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji urzęd­ni­ków oraz wdro­że­nie uspraw­nień w głów­nych obsza­rach dzia­ła­nia urzędu.