Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celem pro­jektu jest wzrost udziału miesz­kań­ców Lublina we współ­za­rzą­dza­niu mia­stem poprzez opra­co­wa­nie i wdro­że­nie lubel­skiego sys­temu par­ty­cy­pa­cji społecznej.