Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pro­jekt doty­czy prze­ka­za­nia JST z terenu całej Pol­ski gran­tów na aktu­ali­za­cję lub opra­co­wa­nie nowego planu/studium zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego oraz zdo­by­cia wie­dzy z zakresu par­ty­cy­pa­cji w pla­no­wa­niu przestrzennym.