Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szko­le­nia i staże zawo­dowe dla absol­wen­tów szkół wyż­szych z woje­wódz­twa lubelskiego.