Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szko­le­nia i staże zawo­dowe dla miesz­kań­ców powiatu toma­szow­skiego, chełm­skiego i hru­bie­szow­skiego w wieku 15 — 30 lat.