Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Opra­co­wa­nie modelu współ­pracy pomię­dzy samo­rzą­dem a orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi oraz wdro­że­nie w gmi­nie Nie­drzwica Duża sys­temu rein­te­gra­cji i akty­wi­za­cji osób cho­rych psychicznie.