Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wspar­cie mło­dzieży wcho­dzą­cej w doro­słe życie oraz uła­twie­nie startu na rynku pracy.