Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celem pro­jektu jest opra­co­wa­nie modelu wspar­cia osób 50+ przy współ­pracy pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w obsza­rze zatrud­nie­nia, inte­gra­cji i pomocy spo­łecz­nej z przedsiębiorcami.