Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Istotą pro­jektu jest zwięk­sze­nie poziomu par­ty­cy­pa­cji osób star­szych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w swo­ich śro­do­wi­skach lokal­nych poprzez wypo­sa­że­nie ich w kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­jące sko­rzy­sta­nie z mecha­ni­zmów partycypacyjnych.