Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szko­le­nia i staże zawo­dowe dla osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo powy­żej 30 roku życia z terenu woje­wódz­twa lubelskiego.