Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Projekty fundacji

Wsparcie grup społecznych i zawodowych w wyborze optymalnej drogi zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji, spełnianiu się w życiu zawodowym i społecznym.

Aktualne

Dobry zawód dla Ciebie

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z 14 powiatów województwa lubelskiego, poprzez ich kompleksową aktywizację. (trwa rekrutacja)

Dowiedz się więcej

Start w dorosłość - to nie takie trudne

Wsparcie procesu usamodzielniania się  wychowanków palcówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez zastosowanie zindywidualizowanych, nowatorskich i kompleksowych działań ułatwiających im lepszy start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej

Aktywni i sku­teczni na rynku pracy

Szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego. (trwa rekrutacja)

Dowiedz się więcej

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Projekt dotyczy przekazania JST z terenu całej Polski grantów na aktualizację lub opracowanie nowego planu/studium zagospodarowania przestrzennego oraz zdobycia wiedzy z zakresu partycypacji w planowaniu przestrzennym.

Dowiedz się więcej

Dobre wsparcie na starcie

Pro­jekt ofe­ruje wspar­cie dla mło­dzieży z pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych oraz pod­opiecz­nych OHP z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na moment przy­stą­pie­nia do pro­jektu ukoń­czyli 17 rok życia. (trwa rekrutacja)

Dowiedz się więcej

Zrealizowane

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Szkolenia i staże zawodowe skierowane do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego

Dowiedz się więcej

W drodze do pracy

Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepracujących, zamieszkałych na terenie gminy Sie­dlisz­cze, Dubienka, Jar­czów, Ulhó­wek, Sza­starka, Wil­ko­łaz

Dowiedz się więcej

Młodzi mają szansę

Szkolenia i staże zawodowe dla absolwentów szkół wyższych z województwa lubelskiego.

Dowiedz się więcej

Młody wykwalifikowany

Szkolenia i staże zawodowe dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, chełmskiego i hrubieszowskiego w wieku 15 - 30 lat.

Dowiedz się więcej

Polsko - włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych

Szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatu lubelskiego.

Dowiedz się więcej

Lubelski system partycypacji społecznej

Celem projektu jest wzrost udziału mieszkańców Lublina we współzarządzaniu miastem poprzez opracowanie i wdrożenie lubelskiego systemu partycypacji społecznej.

Dowiedz się więcej

Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO

Celem pro­jektu jest pod­nie­sie­nie poziomu jako­ści usług świad­czo­nych przez insty­tu­cje III sek­tora poprzez opra­co­wa­nie nowych standardów mene­dżer­sko — orga­ni­za­cyj­nych oraz uruchomienie studiów podyplomowych dla NGO's.

Dowiedz się więcej

Przyjazny świat

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowo-społecznej osób chorych psychicznie w wieku 15-25 lat z terenu województwa lubelskiego

Dowiedz się więcej

Nowoczesne standardy drogą do efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych

Wdrożenie standardów współpracy na linii ngo-samorząd w oparciu o „Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych”.

Dowiedz się więcej

Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy

Zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści dzia­łań pośred­ni­ków pracy  w zakre­sie akty­wi­za­cji zawo­dowo– spo­łecz­nej absol­wen­tów szkół wyż­szych poprzez zasto­so­wane nowa­tor­skiej metody.

Dowiedz się więcej

Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu umożliwiającego efektywniejsze zarządzanie usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w samorządach gminnych i powiatowych Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Dowiedz się więcej

GPS Partycypacji Seniora

Istotą projektu jest zwiększenie poziomu partycypacji osób starszych z terenu województwa lubelskiego w swoich środowiskach lokalnych poprzez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające skorzystanie z mechanizmów partycypacyjnych.

Dowiedz się więcej

Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy

Celem pro­jektu jest opra­co­wa­nie modelu wspar­cia osób 50+ przy współ­pracy pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w obsza­rze zatrud­nie­nia, inte­gra­cji i pomocy spo­łecz­nej z przed­się­bior­cami.

Dowiedz się więcej

Program Aktywności Samorządowej PAS

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Dowiedz się więcej

Akademia Policyjna Lubelszczyzny

Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników Policji do potrzeb rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Z ekonomią na ty - II edycja

Celem projektu jest nabycie przez pracowników administracji publicznej wiedzy z zakresu procesów ekonomicznych.

Dowiedz się więcej

Semafor nowych możliwości

Ideą projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wydłużenia aktywności zawodowej osób po 45 roku życia w powiecie chełmskim.

Dowiedz się więcej

Świat Dobrej Przyszłości

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego.

Dowiedz się więcej

W drodze do lepszego jutra – II edycja

Istotą projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dowiedz się więcej

Podkarpacka Akademia Nowoczesnego Urzędu

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji urzędników oraz wdrożenie usprawnień w głównych obszarach działania urzędu.

Dowiedz się więcej

Samodzielne i profesjonalne kadry medyczne XXI wieku

Projekt dotyczy specjalistycznych kursów i warsztatów coachingowych, skierowany jest do pielęgniarek i położnych, daje możliwość nabycia nowoczesnych, trwałych i aktualnych kwalifikacji pozwalających na zwiększenie wartości i samodzielności zawodowej.

Dowiedz się więcej

Siostra na dobre i na złe – profesjonalizacja pielęgniarek z województwa lubelskiego – II edycja

Uzupełnianie i podwyższanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia na terenie województwa lubelskiego.

Dowiedz się więcej

Słaba płeć, a jednak najsilniejsza – nowoczesna kobieta na rynku pracy

Szkolenia, doradztwo, staże dla bezrobotnych kobiet w szczególności wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracających po przerwie macierzyńsko – wychowawczej.

Dowiedz się więcej

Zawody Przyszłości - II Edycja

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności absolwentów na rynku pracy poprzez nabycie przez nich atrakcyjnych kompetencji i umiejętności personalnych oraz nabycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk.

Dowiedz się więcej

Profesjonalny urzędnik przyszłości

Wyposażenie pracowników samorządowych w niezbędne kompetencje zapewniające rozwój osobisty oraz poprawiające jakość wykonywanej pracy.

Dowiedz się więcej

Ja i moja przyszłość

Wsparcie młodzieży wchodzącej w dorosłe życie oraz ułatwienie startu na rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Drogowskaz do Ostrowa

Pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców gminy Ostrów Lubelski.

Dowiedz się więcej

Siostra na dobre i na złe

Szkolenia i warsztaty dla pielęgniarek i położnych po 50 roku życia -I Edycja

Dowiedz się więcej

Nowa jakość

Wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 z elementami Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001 w organizacjach pozarządowych.

Dowiedz się więcej

W drodze do lepszego jutra

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, ukierunkowane na integrację społeczną i zdobycie umiejętności pomocnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Most nad rzeką uprzedzeń czyli prywatyzacja z ludzką twarzą

Seminarium dla osób duchownych mające na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesów prywatyzacyjnych i własności prywatnej.

Dowiedz się więcej

Mam pomysł na życie

Opracowanie modelu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wdrożenie w gminie Niedrzwica Duża systemu reintegracji i aktywizacji osób chorych psychicznie.

Dowiedz się więcej

Odnawialne źródła energii – źródłem nowych kwalifikacji

Działania ukierunkowane są na zdobycie przez uczestników aktualnych i nowoczesnych kwalifikacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Dowiedz się więcej

Akademia jakości administracji samorządowej

Poprawa funkcjonowania urzędów gmin województwa lubelskiego poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych.

Dowiedz się więcej

Wykorzystajmy szansę – badania i analizy rozwoju woj. lubelskiego w perspektywie EURO 2012

Przeprowadzenie badań i analiz, w zakresie trendów rozwojowych, prognozowania zmian gospodarczych w regionie lubelskim, tworzenia i likwidacji miejsc pracy w związku z organizacją przez Polskę EURO.

Dowiedz się więcej