Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt FIM — “Dobre wsparcie na starcie”

 

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich od czerwca 2016 roku roz­po­czyna reali­za­cję nowego pro­jektu: „Dobre wspar­cie na star­cie”. Pro­jekt ofe­ruje wspar­cie dla mło­dzieży z pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych, mło­dzie­żo­wych ośrod­ków socjo­te­ra­peu­tycz­nych oraz pod­opiecz­nych OHP z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na moment przy­stą­pie­nia do pro­jektu ukoń­czyli 17 rok życia.

Pro­jekt prze­wi­duje nastę­pu­jące formy wsparcia:

 • Dia­gnozę potrzeb i poten­cjału Uczest­nika oraz opra­co­wa­nie IPD.
 • Opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nej ścieżki przy­szło­ści dla każ­dego Uczestnika.
 • Wspar­cie oso­bi­stego coacha w pla­no­wa­niu przy­szło­ści i wcho­dze­niu w doro­słe życie.
 • Udział w men­to­ringu zawo­do­wym, uła­twia­ją­cym funk­cjo­no­wa­nie na rynku pracy – 5 godz./osobę
 • Udział w wyjaz­do­wych warsz­ta­tach socjoterapeutycznych.
 • Udział w jed­nym z wybra­nych szkoleń:
 1. Mon­ter sieci kom­pu­te­ro­wych — dla osób z wykształ­ce­niem gim­na­zjal­nym, okres reali­za­cji: VIII-IX 2017, 120 godz.
 2. Ope­ra­tor obra­biarki nume­rycz­nej – dla osób z wykształ­ce­niem min. gim­na­zjal­nym, okres reali­za­cji: VIII-IX 2017, 120 godz.
 3. Kosme­tyczka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym – dla osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym lub gim­na­zjal­nym, okres reali­za­cji: XII 2017-II 2018, 120 godz.
 4. Spe­cja­li­sta ds. sprze­daży – dla osób z wykształ­ce­niem gim­na­zjal­nym, okres reali­za­cji: XII 2017-II 2018, 120 godz.
 • Reali­za­cja płat­nych prak­tyk zawo­do­wych (2 m-ce).

Celem reali­zo­wa­nych dzia­łań będzie wypo­sa­że­nie uczest­ni­ków w umie­jęt­no­ści poznaw­cze, roz­wój kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych oraz zwięk­sze­nie ich szans na sku­teczną akty­wi­za­cję zawodową.

« Wróć do listy aktualności