Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Dlaczego warto płacić składki i podatki”

Kon­fe­ren­cja ZUS i LTN.

23 kwiet­nia 2012 r. w Lubli­nie odbyła się kon­fe­ren­cja pt. “Dla­czego warto pła­cić składki i podatki” zor­ga­ni­zo­wane przez lubel­ski oddział Zakładu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych oraz Wydział Nauk Teo­lo­gicz­nych Lubel­skiego Towa­rzy­stwa Nauko­wego.
Istotą spo­tka­nia było zaini­cjo­wa­nie i kon­ty­nu­acja dia­logu mię­dzy Zakła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych a lubel­skimi przed­się­bior­cami. Patro­nat nad tym wyda­rze­niem objął Pre­zy­dent Mia­sta Lublin — dr Krzysz­tof Żuk oraz Pro­rek­tor Kato­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lubel­skiego — ks. prof. dr hab. Sta­ni­sław Zięba.

Pro­gram konferencji:

- “ZUS wobec wyzwań gospo­darki”.
Zbi­gniew Der­dziuk — Pre­zes ZUS

- “ZUS w oce­nie pra­co­daw­ców”.
Maciej Maniecki — Pre­zes Zarządu Rady Przed­się­bior­czo­ści Lubelszczyzny

- Dys­ku­sja.
Mode­ra­to­rzy:
Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich
Andrzej Der­dziuk — Prze­wod­ni­czący VI Wydziału  Nauk Teo­lo­gicz­nych LTN

- “Etyczne pod­stawy zobo­wią­zań wobec pań­stwa”.
dr Adam Zadroga — Kate­dra Histo­rii Teo­lo­gii Moral­nej KUL

- “Rola zachęt podat­ko­wych w sty­mu­lo­wa­niu dzia­łal­no­ści badaw­czo — roz­wo­jo­wej”.
prof. dr hab. Paweł Kawa­lec — Dyrek­tor Insty­tutu Filo­zo­fii Teo­re­tycz­nej KUL

« Wróć do listy aktualności