Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Delegacja z Obwodu Ługańskiego

W dniach 20 — 25 maja 2012 r. gości­li­śmy grupę samorządowców

z Obwodu Ługań­skiego (Ukra­ina). Celem wizyty było prze­ka­za­nie pol­skich doświad­czeń samo­rzą­do­wych w obsza­rze pla­no­wa­nia i reali­za­cji stra­te­gii roz­woju gminy/powiatu/województwa; dosko­na­le­nia pracy urzę­dów admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej oraz pracy przed­się­biorstw komunalnych .

Wizyta stu­dyjna odbyła się w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści Study Tours to Poland zarzą­dza­nego przez Kole­gium Europy Wschod­niej im. Jana Nowaka — Jezio­rań­skiego. Wizyta została zor­ga­ni­zo­wana przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Ramowy Pro­gram wizyty:

Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku

SPZOZ w Leżaj­sku (Szpi­tal Powiatowy)

Urząd Gminy Tryńcza

Try­niec­kie Cen­trum Kultury

Zespół Szkół w Tryńczy

Gminna Biblio­teka Publiczna w Tryńczy

Urząd Mia­sta Lublin: Wydział Pro­jek­tów Nieinwestycyjnych

Urząd Mia­sta Lublin: Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Mia­sta Lublin: Wydział Stra­te­gii i Obsługi Inwestorów

Zwią­zek Gmin Lubelszczyzny

Ide­opo­lis Sp z o.o.

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skiego: Depar­ta­ment Poli­tyki Regionalnej

Urząd Miej­ski w Poniatowej

Przed­się­bior­stwo Gospo­darki Komu­nal­nej w Poniatowej

Spe­cjalna Strefa Eko­no­miczna w Poniatowej

Pro­jekt sfi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści RITA/STP – Wizyty Stu­dyjne w Pol­sce 2012, reali­zo­wa­nego przez Kole­gium Europy Wschod­niej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

 

« Wróć do listy aktualności