Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Debata samorządów

W dniach 20 — 21 czerwca 2013 r. w Lubli­nie odbyło się  Wschod­niego Forum Gospo­dar­czego Lub-Invest.

W Forum udział wzięli przed­sta­wi­ciele resor­tów, izb gospo­dar­czych, kon­su­lo­wie, eko­no­mi­ści ds. ryn­ków wschod­nich oraz przed­się­biorcy z: Pol­ski, Ukra­iny (m.in. z Ługań­ska, Doniecka, Woły­nia, Lwowa, Tar­no­pola, Iwano-Frankowska, Żyto­mie­rza, Rów­nego i Kijowa), Bia­ło­rusi, Kazach­stanu, a także Fran­cji (Lota­ryn­gia). W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czyło bli­sko 350 osób.

Naj­więk­szym uzna­niem cie­szył się panel Debata Samo­rzą­dów — Zna­cze­nie reformy samo­rzą­do­wej dla wspie­ra­nia i sty­mu­lo­wa­nia regio­nal­nego i lokal­nego roz­woju gospo­dar­czego. Panel mode­ro­wał Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich / Prze­wod­ni­czący Rady Pro­gra­mo­wej Cen­trum Kom­pe­ten­cji Wschodnich.

W deba­cie udział wzięli m.in.: Krzysz­tof Het­man — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego, Krzysz­tof Żuk — Pre­zy­dent Mia­sta Lublin, Ser­hij Jusz­czak — Wice­gu­ber­na­tor Obwodu Wołyń­skiego, Vasyl Het­sko — Wice­gu­ber­na­tor Obwodu Tar­no­pol­skiego, Mykola Roma­niuk — Mer Mia­sta Łuck, Iwan Hry­cak — Kon­sul Gene­ralny Ukra­iny w Lubli­nie, Niko­lai Zago­ruyko — Dyrek­tor Sto­wa­rzy­sze­nia Samo­rzą­dów Obwodu Doniec­kiego, Petro Saga­niuk — Mer Mia­sta Wołodymyr-Wołyński, Sta­ni­sław Ada­miak — Kon­sul Hono­rowy Ukra­iny w Cheł­mie, Jan Moło­decki — Prze­wod­ni­czący Zarządu Związku Gmin Lubelsz­czy­zny / Wójt Gminy Hrubieszów.

Na zakoń­cze­nie debaty odbyło się pod­pi­sa­nie trój­stron­nego poro­zu­mie­nia o współ­pracy pomię­dzy Fun­da­cją Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich,  Sto­wa­rzy­sze­niem Samo­rzą­dów Obwodu Doniec­kiego i Związ­kiem Gmin Lubelsz­czy­zny. Wię­cej o porozumieniu.

 

« Wróć do listy aktualności