Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Coaching w Połtawie i Dniepropietrowsku

W dniach 28.11 – 5.12.2015 r. eks­perci Fun­da­cji pro­wa­dzili zaję­cia coachin­gowe w ramach pro­jektu „Ukra­iń­ski stan­dard samorządowo-obywatelski”. Poma­ga­li­śmy naszym ukra­iń­skim part­ne­rom przy­go­to­wać sce­na­riusz wdro­że­nia nowych roz­wią­zań, ana­li­zo­wa­li­śmy wspól­nie pro­blemy jakie mogą poja­wić się przy wdra­ża­niu standardu.

W trak­cie wizyty w Dnie­pro­pie­trow­sku spo­tka­li­śmy się z nowo wybra­nym Merem Mia­sta. Było to jego pierw­sze spo­tka­nie z dele­ga­cją zagra­niczną, stąd też cie­szyło się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem ze strony lokal­nych mediów. Mer Borys Fiła­tow zade­kla­ro­wał wolę dal­szej współ­pracy z Mia­stem lublin oraz Fun­da­cją Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich. W spo­sób szcze­gólny pod­kre­ślił wagę wdra­ża­nego stan­dardu samo­rzą­dowo — oby­wa­tel­skiego dla Urzędu Mia­sta Dniepropietrowska.

Następne wizyty już niebawem.

Dniepr_2 dniepr_3 poltawa_3 poltawa_4

« Wróć do listy aktualności