Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Certyfikat Zarządzania Partycypacyjnego dla UM Lublin

Pod­su­mo­wa­nie pro­jektu “Lubel­ski sys­tem par­ty­cy­pa­cji społecznej”

W dniu 21 marca 2014 r. w Try­bu­nale Koron­nym w Lubli­nie odbyła się kon­fe­ren­cja “Par­ty­cy­pa­cja spo­łeczna w Lubli­nie. Aktyw­ność Urzędu, Dziel­nic i Miesz­kań­ców”, będąca pod­su­mo­wa­niem pro­jektu “Lubel­ski sys­tem par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej” współ­fi­nan­so­wa­nego przez Szwaj­ca­rię w ramach szwaj­car­skiego pro­gramu współ­pracy z nowymi kra­jami człon­kow­skimi Unii Europejskiej.

 Kon­fe­ren­cja została połą­czona z wrę­cze­niem przez Dyrek­tora jed­nostki cer­ty­fi­ka­cyj­nej TUV Rhe­in­land Pol­ska — Grze­go­rza Grabkę “Cer­ty­fi­katu Sys­temu Zarzą­dza­nia Par­ty­cy­pa­cyj­nego w Urzę­dzie Mia­sta Lublin” na ręce Pre­zy­denta Mia­sta Lublin — Krzysz­tofa Żuka.

W dru­giej czę­ści kon­fe­ren­cji odbył się panel dys­ku­syjny “Sku­teczne formy akty­wi­za­cji miesz­kań­ców” w któ­rym uczestniczyli:

• Kata­rzyna Miecz­kow­ska – Czer­niak: Z-ca Pre­zy­denta Mia­sta Lublin

• Michał Kraw­czyk: Radny Rady Mia­sta Lublin

• Marta Kurow­ska: Prze­wod­ni­cząca Zarządu Dziel­nicy Wieniawa

• Piotr Skrzyp­czak: Sto­wa­rzy­sze­nie Homo Faber

• Krzysz­tof Jaku­bow­ski: Pre­zes Fun­da­cji Wolności

• Paweł Pro­kop: Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

• Piotr Cho­roś: Kie­row­nik refe­ratu ds. współ­pracy z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi i par­ty­cy­pa­cji społecznej

 “Cer­ty­fi­kat Sys­temu Zarzą­dza­nia Par­ty­cy­pa­cyj­nego w UM Lublin” został przy­znany za wdro­że­nie stan­dar­dów i pro­ce­dur umoż­li­wia­ją­cych włą­cze­nie się miesz­kań­ców w zarzą­dza­nie miastem.

 - To wyróż­nie­nie dla całego mia­sta, osób aktyw­nych, Rad Dziel­nic ale przede wszyst­kim miesz­kań­ców, któ­rzy chęt­nie włą­czają się w nasze dzia­ła­nia i wspól­nie chcą decy­do­wać o przy­szło­ści Lublina. Dzi­siej­szy dzień potwier­dza, że dzięki otwar­to­ści na opi­nie miesz­kań­ców, wpro­wa­dzone roz­wią­za­nia i wdra­żane narzę­dzia komu­ni­ka­cyjne, sta­li­śmy się lide­rem budo­wa­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego modelu zarzą­dza­nia mia­stempod­kre­śla Pre­zy­dent Mia­sta Lublin Krzysz­tof Żuk.*

- Ten cer­ty­fi­kat jest potwier­dze­niem tego, że Lublin sta­wia na dia­log, kon­se­kwent­nie dąży do poro­zu­mie­nia spo­łecz­nego i wyzwa­la­nia aktyw­no­ści spo­łecz­nej. Stwo­rze­nie mecha­ni­zmów dzia­ła­nia i stałe włą­cza­nie miesz­kań­ców w pro­cesy decy­do­wa­nia skut­kuje two­rze­niem zaufa­nia w rela­cjach samo­rząd – oby­wa­teleuza­sad­nia Grze­gorz Grabka dyrek­tor TUV Rhe­in­land Pol­ska.*

- Cer­ty­fi­kat jest efek­tem cięż­kiej pracy przed­sta­wi­cieli samo­rządu Mia­sta Lublin i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych mi.n. w ramach pro­jektu “Lubel­ski sys­tem par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej” finan­so­wa­nego ze środ­ków szwaj­car­skich. Lublin jako pierw­szy samo­rząd w Pol­sce otrzy­muje Cer­ty­fi­kat Sys­temu Zarzą­dza­nia Par­ty­cy­pa­cyj­nego. To oczy­wi­ście duże wyróż­nie­nie dla mia­sta ale rów­nież ogromne wyzwa­nie do dal­szego dosko­na­le­nia zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego w Lubli­nie. Już dziś nasze mia­sto jest wzo­rem dla wielu innych samo­rzą­dów. Oso­bi­ście mam nadzieję, że nie­długo będziemy nie­kwe­stio­no­wa­nym pry­mu­sem w obsza­rze włą­cza­nia miesz­kań­ców do pro­cesu współ­de­cy­do­wa­niamówi Paweł Pro­kop, pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.*

 Pro­jekt “Lubel­ski sys­tem par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej” jest współ­fi­nan­so­wany przez Szwaj­ca­rię w ramach szwaj­car­skiego pro­gramu współ­pracy z nowymi kra­jami człon­kow­skimi Unii Europejskiej.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nach www.fim.org.pl/partycypacja i www.partycypacja.lublin.eu

*Źró­dło: www.um.lublin.eu

 

« Wróć do listy aktualności