Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Centrum rozwoju kompetencji młodzieży w Edinet

Nowy pro­jekt Fun­da­cji reali­zo­wany w Mołdawii.

Pro­jekt doty­czy wspar­cia mło­dzieży zagro­żo­nej wyklu­cze­niem spo­łecz­nym z rejonu Edi­net. Na bazie doświad­czeń FIM oraz zaple­cza insty­tu­cjo­nal­nego part­nera powsta­nie Cen­trum roz­woju kom­pe­ten­cji mło­dzieży w Edi­net. Pod­stawą dzia­ła­nia Cen­trum będzie inno­wa­cyjna metoda wycho­waw­cza, oparta na roli tutora (pedagoga/wychowawcy posia­da­ją­cego spe­cja­li­styczne kom­pe­ten­cje, który pra­cuje z mło­dzieżą na pod­sta­wie indy­wi­du­al­nej dia­gnozy każ­dej osoby) i roli men­tora (czło­wieka doro­słego posia­da­ją­cego bogate doświad­cze­nie życiowe, który rów­nież zaczy­nał “z pozy­cji prze­gra­nej”). Dru­gim fila­rem dzia­ła­nia Cen­trum będą zasoby part­nera (loka­lowe i oso­bowe) oraz mię­dzy­sek­to­rowa lokalna współ­praca. W ramach pro­jektu odbędą się warsz­taty przy­go­to­wu­jące przy­szłych tuto­rów i men­to­rów, prze­pro­wa­dzona zosta­nie szcze­gó­łowa dia­gnoza osób mło­dych uczest­ni­czą­cych w pro­jek­cie oraz zostaną opra­co­wane i prze­ka­zane tuto­rom i men­to­rom narzę­dzia i mate­riały do dal­szej pracy z mło­dzieżą. W celu zapew­nie­nia trwa­ło­ści pro­jektu dzia­ła­niami obej­miemy rów­nież przed­sta­wi­cieli insty­tu­cji publicz­nych i poza­rzą­do­wych pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą w skali lokal­nej i regio­nal­nej, któ­rzy będą zarówno uczest­ni­czyć w semi­na­rium, wizy­cie stu­dyj­nej do Pol­ski jak i będą sygna­ta­riu­szami poro­zu­mie­nia na rzecz wspar­cia mło­dzieży. Efek­tywna współ­praca mię­dzy­sek­to­rowa oraz nowa, atrak­cyjna i zin­dy­wi­du­ali­zo­wana metoda wycho­waw­cza będzie klu­czem do roz­woju kom­pe­ten­cji mło­dzieży i przy­go­to­wa­nia ich do startu w doro­słe życie.

Part­ner pro­jektu: Sto­wa­rzy­sze­nie “Demos” (Edi­net, Mołdawia).

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Prze­miany w Regio­nie” — RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji oraz Pro­gramu Study Tours to Poland.

 

« Wróć do listy aktualności