Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Badanie predyspozycji zawodowych

W dniach 28 listo­pada — 5 grud­nia 2011 r. odbyły się indy­wi­du­alne spo­tka­nia Bene­fi­cjen­tów pro­jektu “Zawody Przy­szło­ści – II edy­cja”, któ­rych celem było bada­nie pre­dys­po­zy­cji zawo­do­wych, efek­tem zaś będzie opra­co­wa­nie dla każ­dego uczest­nika Indy­wi­du­al­nego Planu Dzia­ła­nia w zakre­sie pla­no­wa­nia kariery zawo­do­wej.
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pro­jektu: http://www.fim.org.pl/zawodyprzyszlosci2

 

 

 

 

 

 

 

« Wróć do listy aktualności