Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


ASYstenci Dzielnicy

Praca z tuto­rami rozpoczęta!

Jed­nym z tuto­rów jest Paweł Pro­kop — Pre­zes naszej Fundacji.

Dla­czego został tuto­rem w pro­jek­cie Asy­stenci Dzielnicy?

Paweł Pro­kop: Myślę, że z kilku powo­dów. Po pierw­sze uwa­żam, że to kapi­talny pomysł.

Jeśli chcemy żeby Lublin był Mia­stem Kul­tury to nie wystar­czy tylko roz­wój dużych insty­tu­cji kul­tury, czy wspa­niałe życie arty­styczne w cen­trum i na Sta­rówce (co widać świet­nie pod­czas nocy kul­tury). Trzeba współ­pra­co­wać z domami kul­tury w dziel­ni­cach, które mają gigan­tyczny poten­cjał roz­wo­jowy. Warto żeby pomocą i inspi­ra­cją wspie­rali te insty­tu­cje ani­ma­to­rzy otwarci, kre­atywni i tacy któ­rym po pro­stu coś się chce.

Tacy są wła­śnie ASY­stenci. Z wielką rado­ścią i satys­fak­cją przy­ją­łem zapro­sze­nie do bycia tuto­rem i podzie­le­nia się swoim doświad­cze­niem. Zaan­ga­żo­wa­nie i inno­wa­cyj­ność Pań ASY­sten­tek wzbu­dziły mój zachwyt. Cie­szę się na dal­sze spo­tka­nia i z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­kuje na efekty projektu.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.asydzielnicy.pl

« Wróć do listy aktualności