Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Analiza usług

W dniu 25 kwiet­nia 2016 roku  w sali kon­gre­so­wej hotelu Vic­to­ria w Lubli­nie odbyło się spo­tka­nie doty­czące ana­lizy usług  zdro­wot­nych i spo­łecz­nych świad­czo­nych na rzecz osób z tzw. podwójną dia­gnozą psychiatryczną.

W spo­tka­niu udział wzięły repre­zen­tu­jące różne śro­do­wi­ska m.in. : poli­cję, Kura­to­rium Oświaty, Powiat Leżaj­ski, Powiat Lubel­ski, Lubel­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Ochrony Zdro­wia Psy­chicz­nego, wyż­sze uczel­nie, orga­ni­za­cje pra­cu­jące na rzecz grup de fawo­ry­zo­wa­nych. W trak­cie dys­ku­sji oma­wiano główne pro­blemy z jakimi bory­kają się osoby z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi i uza­leż­nione. Uczest­nicy roz­ma­wiali na temat dzia­łań pre­wen­cyj­nych, inter­wen­cyj­nych, tera­peu­tycz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych świad­czo­nych na rzecz osób z podwójną dia­gnozą. Mówili o koniecz­no­ści stwo­rze­nia spój­nych, kom­plek­so­wych i sys­te­mo­wych dzia­łań wspie­ra­ją­cych takie osoby.

Ana­liza usług jest pierw­szym zada­niem reali­zo­wa­nym w ramach pro­jektu „Wspól­nie możemy więcej”

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego Pro­gram Ope­ra­cyjny Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój Dzia­ła­nia 4.1

0000034275

« Wróć do listy aktualności